(Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) Giám đốc điều hành của Airbnb, Brian Chesky, đã ngồi xuống với Deirdre Bosa của CNBC để thảo luận về đại dịch Covid-19, sự phục hồi và công khai.
đi đến trang sức
vào xem thêm dây chuyền
click xem thêm nhà nhờ